Landelijk programma NME

Terug

Het landelijk NME programma is een gezamenlijk initiatief van de ministeries LNV, VROM en OCW en wordt aangestuurd door een Regiegroep met leden van de rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten. Het programma NME werkt samen met landelijke NME-organisaties aan kennis, kwaliteit en professionalisering van de NME-sector.

De komende jaren versterkt het programma NME de werking van de natuur- en milieueducatie in Nederland. NME als vraaggericht, modern en vooral: effectief beleidsinstrument. We nodigen lokale partijen uit om samen een NME-initiatief uit te voeren dat goed past bij beleids- of onderwijsdoelen. Wij stimuleren, financieren en ondersteunen kansrijke initiatieven binnen de thema’s groen, energie of water.